Om Klimasats

Klimasatsing i kystfiskehavner

Flakstad kommune, Næring og utvikling

Kommunevåpen. Bilde av havn.

Hvorfor klimasatsing?

Fiskeriene er i stadig utvikling ift struktur, teknologi og marked. Produksjon og eksport av fisk avhenger av gode produkter og god konkurransekraft hos kresne sjømatkunder. De siste årene har krav til reduksjon energibruk og klimagassutslipp kommet sterkt fra markedet, og utfordrer nå kystfiskeriene til å komme i gang med prosessen mot dokumentert lavere klimaspor. Havfiskeflåten har i noen år hatt miljømerking gjennom MSC, men kystfiskeflåten har ikke miljøsertifisering som ivaretar deres typiske driftsopplegg og fortrinn.

Et viktig skritt på vegen er dokumentasjon av dagens praksis og klimaspor i verdikjeden for kystfiske. Hovedmålet for dette prosjektet er derfor kartlegging og energi/utslippsmålinger av typiske kystfiskebåter, fiskemottak og logistikk til videreforedling og marked.

Myndighetene har vedtatt strenge mål for reduksjon av klimagassutslipp i Norge. For Lofoten utgjør fiske, havbruk og sjøtransport rundt 50 % av utslippene. I tillegg kommer klimagassutslipp fra mottak, produksjon, frysing og transport av fiskeprodukter. For å nå målene må klimagasutslippene halveres fra dagens nivå. 3000 fiskebåter kan halvere sine klimautslipp gjennom elektrifisering og andre tiltak. Kystfiskeflåten har i dag utslipp på rundt 440.000 tonn årlig. På landsida kan utslippene reduseres på flere måter, bl.a. gjennom redusert bruk av fossil energi, bruk av miljøvennlige kjølemedier og mer effektiv logistikk med transport og lagring.

Om fiskerikommunen Flakstad

Flakstad er en typisk fiskerikommune med bosetting i 6 fiskevær, og 4 av disse er aktive fiskerihavner. Napp har to fiskemottak, men Fredvang, Ramberg og Sund har et mottak hver. Det er to spesialiserte tørrfiskbedrifter i kommunen som produserer og eksporterer tørrfisk. I tillegg skjer det innovativt utviklingsarbeid i Sund med produksjon og eksport av biprodukter av fisk. Det skjer også produkt-utvikling i Flakstad bl.a. på utnytting av marine arter som tang og tare. Verdiskapingen fra fiskerivirksomheten utgjør rundt 70 % av kommunens inntekter, og skaper en stor del av arbeidsplassene i kommunen.

Rammevilkårene for kystfiske endres mot stadig større fiskefartøy og satsing på større fiskerihavner. Samtidig skjer det en markedsutvikling med krav om mer dokumentasjon av bl.a. opprinnelse, produksjonsmåte og energibruk for fiskeprodukter. Flakstad kommunen ved næring og utvikling har derfor satt i gang et prosjektarbeid for å hjelpe næringen med dokumentasjon som kan styrke kystfiske og lokal produksjon i konkurransen. Prosjektet er støttet av Miljødirektoratets klimasatsmidler. Forprosjektet ble fullført i 2018 og hovedprosjektet skal fullføres i 2021.

Mål i prosjektet

Hovedmål

Utvikle kunnskap og løsninger i kystfiskefartøy og deres hjemmehavner som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Fiskeværene har tradisjonelt utviklet seg rundt naturlige havner, og har fungert som kompetanse-klynger med allsidig service, samhandling og læring gjennom praktiske eksempler på andre fartøy og anlegg i havna (best practice). Hovedprosjektet vil derfor fokusere på energi- og klimagassreduksjon som også vil bidrag til helhetlige fiskerihavner med teknologiutveksling, gode kaier, fiskemottak, produksjon og service. Dette vil igjen utvikle positiv stedskultur, identitet og attraktive bomiljø.

Delmål og tiltak

I forprosjektet var det grundig analyse og dialog med Nordland fylkes fiskarlag, Norges kystfiskarlag, regionale myndigheter, elektrobransjen og miljøorganisasjoner. Se rapport fra forprosjektet her:
https://flakstad.kommune.no/naring-og-utvikling/klimasatsing-i-kystfiskehavner/rapport-fra-forprosjekt-om-struktur-og-energibruk-i-kystfiske.60242.aspx

Hovedprosjektet består av 7 delprosjekt, der delprosjekt 2 er dokumentasjon av energimønster i fiskemottak og logistikk. Se info om alle delprosjektene her:
https://flakstad.kommune.no/naring-og-utvikling/klimasatsing-i-kystfiskehavner/

Info om delprosjekt 2: Måling av energibruk og utslipp i fiskemottak

Prosjektledelse: Sintef Nord v. Karl Gunnar Aarsæther/ Hanne Wasmuth Brendeløkken
Prosjektmedarbeidere: Randulf Høyli, Tore Syversen, Bård Johan Hanssen

Mål: Dokumentere energibruk og klimautslipp i verdikjeden fra mottak av råfisk til videresending av ferdigvare (filet, tørrfisk) eller sløyd/flekket fisk som sendes videre på trailer til filetfabrikk eller salteri/klippfiskfabrikk.

Verdikjeden i sjømatnæringen går fra flåteleddet, via fiskekjøpere og prosessanlegg til forbruker. Klimapåvirkningen av denne verdikjeden bestemmes av klimaavtrykket i fangst, foredling og transport både til forbruker og mellom foredlingsbedrifter. Fiskerihavnens landanlegg blir første ledd i foredlingsprosessen, uansett om fisken bearbeides, fryses eller transporteres til fabrikker i nærområdet.

Prosessanleggene i havnene har tre hovedkilder til utslipp.

  • 1. Energi til prosesslinjer der fisk foreldes
  • 2. Innfrysing for transport og kjøling
  • 3. Transport av produkter og råstoff fra havn til videre foredling og forbruker

Enegibruken varierer med hva slags foredling som skjer på fiskeribedriften. Det er stor forskjell på tørrfisk og filet eller saltfisk, på grunn av helt forskjellig produksjonslinje fra ferskt råstoff til ferdig salgsprodukt (jf. rapport fra forprosjektet).

Det brukes elektrisk energi til prosesslinjer og innfrysing og energibehovet kan tallfestes ved hjelp av strømmålere og oversikt over volumstrømmen av fisk gjennom anlegget. I tillegg er det et visst forbruk av diesel i trucker og til drift av hydraulikk på kaien ved noen anlegg.

De tre fiskeribedriftene som kartlegges er:

  • Napp sjømat AS på Napp
  • Bjørn Gjertsen AS på Fredvang
  • J.M.Langaas Drift AS i Sund

Det er inngått avtaler med bedriftene og energileverandøren Lofotkraft AS om samarbeid rundt energimåling via AMS for å se mest mulig aktuelt bilde av forholdet mellom mottak/produksjon av fisk og energiforbruk. Det er i prosjektet utviklet program som analyserer data til praktisk bruk for bedriften. Bedriften kan dermed se energibruk i kWh per kg, og tilsvarende klimaspor per kg fisk for aktuelt tidsrom, fiskeart, redskap, fartøygruppe og fangstområde.

Kontaktperson for nærmere spørsmål og informasjon:

Kurt Atle Hansen, prosjektleder i Flakstad kommune Under kan du se noen bilder som viser anlegg med noen aktuelle energibrukere.